Partaj

Avocat Mariana Stan

Descriere

Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt proprietăţii comune. Proprietatea comună presupune că dreptul de proprietate privată are doi sau mai mulţi titulari.

Prin partaj bunul sau bunurile stăpânite în comun de mai multe persoane sunt împărţite materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume bun sau părţi materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietăţii.

Prin partaj încetează starea de coproprietate, oricare ar fi forma acesteia, partajul putând fi cerut oricând, indiferent de durata coproprietăţii asupra bunului sau bunurilor supuse partajării, afară de cazul când partajul a fost suspendat prin lege, prin act juridic ori prin hotărâre judecătorească;

In situația partajului când bunul sau bunurile sunt stăpânite în comun de mai multe persoane, dar fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate, cum este cazul devălmăşiei, se poate realiza partajul astfel încât asupra bunului sau bunurilor va exista un drept de proprietate exclusiv.

În situația partajului de bunuri comune ale soţilor se aplică regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale convenţiilor matrimoniale şi la efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi.

Partajul poate fi cerut de către oricare dintre coproprietari şi are ca obiect bunul ori bunurile asupra cărora poartă coproprietatea, precum şi fructele naturale, civile sau industriale produse de acestea.

Partajul poate fi voluntar sau judiciar, astfel încât partajul poate fi făcut prin convenția părților, la notariat sau prin hotărâre judecătorească, în condiţiile legii.

Pentru efectuarea operațiunii de partaj este necesar ca toate parțile să îți dea consimțământul, iar aceștia să aibă capacitate de exerciţiu.

În situația în care un coproprietar este lipsit de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, partajul va putea fi făcut numai cu autorizarea instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a ocrotitorului legal.

În situația partajului asupra imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică, la notariat sau prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă, au fost înscrise în cartea funciară ulterior.